Privacy Reglement

Seoh Uitvaart

Gevestigd;

Kloosterlaan 36
5235BD ‘s-Hertogenbosch

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy-statement

 

Contactgegevens;

Harold Hoes is de Functionaris Gegevensbescherming

van Seoh Uitvaart.

Hij is te bereiken via: haroldhoes@seoh-uitvaart.nl

www.seoh-uitvaart.nl

Kloosterlaan 36

5235BD ‘s-Hertogenbosch

tel: 06-24269742

of via de template van het ‘Contact’-formulier uit het hoofdmenu

 

Persoonsgegevens die wij verwerken;

Seoh Uitvaart verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Seoh Uitvaart verwerkt (mogelijk) je persoonsgegevens als je klant wordt of bent, de website bezoekt, of via het contactformulier contact met ons opneemt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij (mogelijk) verwerken;

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Het BSN nummer
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld tijdens een persoonlijk gesprek, door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken;

Seoh Uitvaart verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Om de overeenkomst die klanten met Seoh Uitvaart aangaan financieel en administratief te kunnen afhandelen
 • Klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
 • Om onze dienstverlening verder te ontwikkelen en te optimaliseren.
 • Seoh Uitvaart verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
 • Seoh Uitvaart analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

 

Geautomatiseerde besluitvorming;

Seoh Uitvaart neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren;

Seoh Uitvaart bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor een goede administratie.

Hiervoor wordt een termijn van zeven jaar gehanteerd na de laatste opdracht, bestelling of factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Seoh Uitvaart zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

 

Delen van persoonsgegevens met derden;

Seoh Uitvaart deelt jouw persoonsgegevens uitsluitend met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichtingen.

Seoh Uitvaart blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Seoh Uitvaart jouw persoonsgegevens niet aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken;

Seoh Uitvaart gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Seoh Uitvaart gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Google Analytics – Universal Analytics Code Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet en waarop we bezoekersstromen kunnen analyseren. Bewaartermijn: 2 jaar

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen;

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Seoh Uitvaart en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar haroldhoes@seoh-uitvaart.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Seoh Uitvaart wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen;

Seoh Uitvaart neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via haroldhoes@seoh-uitvaart.nl

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken;

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via haroldhoes@seoh-uitvaart.nl, dan verwijderen wij deze informatie.